تبلیغات
در حریم تربیت - مطالب ابر محرم امد


حاجیان جمع اند دور هم همه


پس کجا رفته حسـین فاطمه


حاجـیان رفتند یکـسر درمنا


پس چرا اورفته سوی کربـلا


او بجای موی سر ،سـر میدهد


قاسـم و عـباس و اکبر میدهد


سعی حـج او صفا باخنجر است


مروه اش قبر علـی اصغر است


برچسب ها: محرم امد،