تبلیغات
در حریم تربیت - روی فرشهای دوست داشتنی صحن...
دلم لک زده...
مشهد...
نیمه های شب...
روبروی ایوان طلا...
روی فرشهای دوست داشتنی صحن...
خیره به گنبد طلا...
نسیم خنک ....
و اشک...اشک...اشک...
و یک آرزو...
.....
خوش به حالت کبوتر...

♥اللهم صلی علیٰ علیِ بْنِ موسَی الرِضَا المرتضی♥ٰ