تبلیغات
در حریم تربیت - که اگـــر ما با قلـــم سیاه و آبی رای داده ایم ،
✔ دشمنان انقـــلاب و رهبـــری بدانند :که اگـــر ما با قلـــم سیاه و آبی رای داده ایم ،

به "امــام خامنه ای" با خون سرخـمان رای داده ایم

ما همه فرزندان امام خامنه ای هستیم

والسلام