تبلیغات
در حریم تربیت - تـــآجـِـ بنـــدگـــﮯ استـــــــ . . .
ایـن عمــامــﮧ ڪــﮧ بـــر ســر مــﮯ گذارے . . .
تـــآجـِـ بنـــدگـــﮯ استـــــــ . . .


˙·٠•♥
عـاشـق خـم و پـیــچ هـاے مـرتبـــ و زیبـاے عمـامــﮧ ام هستــم . . .
کـاش شــوم خــم ز گـــذر پـیـچِـشَـتــــــ
. . . ❥ ❥ ❥ ❥ ❥ . . .
آمـــده اے طلبــــﮧ شـــوے تــا
┘----◄
✔ ● خــدا را پیـــدا کنــــﮯ . . .
✔ ● خـــدا را نگــــﮧ داری . . .
✔ ● هـــر هوســـی داری غســل کــטּ ، بـــریــــــز از ســـرتـــــــ . . .
✔ ● اگـــر تـــو خـــدا را نگـــﮧ داری ، خــدا هــم تـــو را نگـــﮧ مـــی دارد، . . .
✔ ● خــدا را نگــــﮧ دار ، دیگـــــر رهــایتـــــ نمــی کنـــد . . .
✔ ● بــﮧ یـاد خــدا بـاش ،خـــدا را نـاظــر بــر اعـمـالتـــــ بـداטּ . . .
✔ ● احفظـ اللــﮧ یحفظڪـ ؛خـدا را نگـﮧ دار تـا تـو را نگـﮧ دارد(از نصـایـح پیامبــر/ص/ بـﮧ ابـوذر)
✔ ● خـدا را نگـه دار . . . چــﮧ مـﮯ شود؟
✔ ● تجــده امامکــــ ؛ او را در بـرابـرتــــ مـﮯ یـابـﮯ ، بــﮧ خـودش مـﮯ رسـﮯ . . .

گـرتـــ هـواستـــ ڪــﮧ مـعـشوق نگسلـد پـیـونـد ~~ سـر رشتــﮧ نگـــﮧ دار تا نگـــﮧ دارد

「♥」استـاد معـظـم حـاج شیـخ علــﮯ فــــروغــﮯ