تبلیغات
در حریم تربیت - ه قدر عمر کم مادرت بیا مهدی


به احترام غم مادرت بیا مهدی

به قدر عمر کم مادرت بیا مهدی

به چادری که شده پرچم عزاداری

به پرچم علم مادرت بیا مهدی