تبلیغات
در حریم تربیت - ما تا آخر ایستاده ایم ..


استاد پرسید با چند موشک میشود داعش و صهیونیست ها را نابود کرد؟

دانش آموزی دستش را بالا گرفت و گفت: دوتا! همه خندیدند،

استاد گفت :با دو تا که نمیشه!

گفت: چرا میشود. یک فتواى امام خامنه ای میخواهد و یک سربند یا زهرا (سلام الله علیها).

ما تا آخر ایستاده ایم ...