تبلیغات
در حریم تربیت - لــعـــن الــلــه قــاتــلــیــــکـــــ یـــــازهــــرا

درزمانیکه زمان یادنداردچه زمان/ ومکانیکه مکان یادنداردچه مکان


دل من درپی یک واژه بی خاتمه بود/اولین کلمه که آمدبه نظرفاطمه بود


»»»لــعـــن الــلــه قــاتــلــیــــکـــــ یـــــازهــــرا «««