تبلیغات
در حریم تربیت - ✖ اگر خـــدایی نکرده چنیــن روزی پیش بیاید،
✔ قدرت بی‌نظیری ایجاد شده که ما دلمان نمی‌خواهد آن را به امتحان واقعی بگذاریم،

ولــــــــــی
✖ اگر خـــدایی نکرده چنیــن روزی پیش بیاید،
【 قطــعاً دریای عمــان و تنــگه هـرمــز و خلیــج فــارس در تسلط کامل نیــروهای دریـایـی ایـــران است.】