تبلیغات
در حریم تربیت - نه هوای مسجد گوهرشادتان را،
امام رئوف
دلم، نه هوای گنبد طلایی تان را،نه هوای صحن و رواق هایتان را
نه هوای مسجد گوهرشادتان را،
نه هوای نقاره تان را، که هوای خود خودتان را کرده است....
آنجا که بگویم:"السلام علیک یا علی ابن موسی، ایها الرضا"
وشمابشنوید و جوابم را بدهید!