تبلیغات
در حریم تربیت - دور از تو به انتظار بودن تا كـی؟فراق مه تابان سخت است!
از هجر تـو بی قرار بـودن تا كـی؟
بازیچه روزگـار بـودن تا كـی؟

ترسم كه چراغ عمر گردد خامـوش
دور از تو به انتظار بودن تا كـی؟

ما را كه به خدمتت رسیدن سخت است
دیدن همه را تو را ندیدن سخت است

بار غم تو به جـان كـشیدن آسـان
از دشمن تو طعنه شنیدن سخت است

یا صاحب الزمان