تبلیغات
در حریم تربیت - یکهو تمام تنهایی هایت ریخت توی دلم....

یکهو دلم برایت تنگ شد!
یکهو دلم خواست عکست را بگذارم جلوی خودم و یک دل سیر نگاهت کنم
یکهو تمام تنهایی هایت ریخت توی دلم....
شاکی ام از دست خودم
برایت هیچ کاری نکردم... برای تنهایی هایت... برای دردهای دلت...
دلم از دست خودم گرفته