تبلیغات
در حریم تربیت - ♥ السلام علیکــ ـــ یا علی بن موسی الرضــ ــآ (ع)طلـــاے گنـــبــد تـــو، وعــده گــاه کفــتــرهــاســت

کـــبــــوتـــر دل مــــن، بــــے شـکـیــبـــ مـــــے آیــد

بــــرات گشـــته بــه قـــلبـــم مُــــراد خــواهــے داد

چــــرا کـــه نـــالـــه «امّـــنـــ یُجـــیــبـــ» مـــے آیـــد

♥ السلام علیکــ ـــ یا علی بن موسی الرضــ ــآ (ع
)