تبلیغات
در حریم تربیت - لبیک یا خامنه ای لبیک یاحسین است.
[]