تبلیغات
در حریم تربیت - کــی خــدا رحمــی بــه حــال

لحظـه لحظــه در دلــم
عشــق تـو غــوغـــا می کنــد
کــی خــدا رحمــی بــه حــال
ایــن دل مــا می کنـــد

♥•٠·˙