تبلیغات
در حریم تربیت - خــامنه ای کی امــام شده؟!
نوشــته بودم : امـام خـــــامنــه ای
به طعنـه پـرســــید : خــامنه ای کی امــام شده؟!
گفتـم : خــــــرداد ۶۸ رهبــــــرم‌ شد ، خرداد ۸۸ امـــــــامم
✫♥✫♥✫♥✫