تبلیغات
در حریم تربیت - ما را غبار صحن و سرای رضا کنند...


جا مانده های قافله ی اربعین تو

آقا دوای درد دل خود کجا کنند

جا تنگ بوده است؟... و یا ما اضافه ایم؟...

مردم به چشم طعنه نگاهی به ما کنند

باشد حسین...کرب و بلا مال خوب ها...

بدها بگو که عقده ی دل با که وا کنند؟...

ما هم دل شکسته به دست می رویم تا

ما را غبار صحن و سرای رضا کنند...