تبلیغات
در حریم تربیت - لــودگے هــوا که سهـل اسـت .. !


مــهــدے جــآن ؛♡❤
آلــودگے هــوا که سهـل اسـت .. !
آلودگے دلـهـایمان نیز از 【 حــد هـشـدار 】 گـذشـتـه ،

نــفــس‌هـایـمـان به شــمــاره افــتــاده .. !
ســال ‌هـاست زنـدگے‌مـان ::: تــعــطــیــل رســمــے ::: ‌ســت ...

هوآے بــآریــدن نــدآرے مــولآ ؟!