تبلیغات
در حریم تربیت - ببینید این پسر در خانه‌اش بابایی دارد
پسر می‌خواهید بگیرید یا دختر بگیرید؟! برای پسرتان یا دخترتان؟!


ببینید این پسر در خانه‌اش بابایی دارد که به مادر محبّت می‌کند؟!
یاد گرفته از بابا که پس‌فردا به دختر شما محبّت کند؟!

ببینید این دختر در خانه‌ای بزرگ شده که مادر به پدر تواضع می‌کند؟!
یاد گرفته که خودش پس‌فردا به پسر شما تواضع بکند؟!

┘◄ خیلی خانواده مؤثر است...

# حاج علیرضا پناهیان #